Skelbiamas Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos konkursas

Informuojame, kad vadovaujantis Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. A1-239 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) skelbiamas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjų atrankos konkursas. Kviečiame teikti paraiškas!

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjus, organizuosiančius ir teiksiančius Telšių rajono šeimoms kompleksines paslaugas nurodytas Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų patvirtinimo“ ir Tvarkos aprašo 5.2 papunktyje:
– pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

– psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;

– šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, šeimos finansų planavimo ir valdymo mokymai, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;

– mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;

– vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 8 iki 20 val.; jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna Tvarkos aprašo 5.2.1–5.2.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas ir paslaugų gavimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą, vaiko priežiūros paslaugos jiems privalo būti teikiamos;

– pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems kitose kompleksinių paslaugų veiklose, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, išreiškę norą būti kompleksinių paslaugų šeimai teikimo partneriais ir atrankos konkursui pateikę paraišką. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

Reikalavimai paraiškos teikėjui:

Reikalavimai paraiškos teikėjui:

– turėti ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo patirtį;

– turėti reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus teikti paslaugas šeimoms;

– turėti tinkamas patalpas ir sąlygas paslaugoms teikti;

– teikti ne mažiau kaip 3 paslaugas, nustatytas Tvarkos aprašo 5.2.1–5.2.5 papunkčiuose, kurių viena – vaikų priežiūros paslauga.

Paraiškos ir reikalingi dokumentai, nurodyti Tvarkos apraše pristatomi arba siunčiami paštu registruotu laišku į Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą, adresu: Džiugo g. 6, Telšiuose, LT-87117 (įėjimas iš kiemo pusės, II aukštas) arba vienu failu siunčiami elektroniniu paštu: info@tvgn.lt iki 2023 m. kovo1 d.

Papildomą informaciją pareiškėjams teikia Giedrė Nagienė, Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro, prevencinių paslaugų koordinatorė, tel. (8 444) 51373, el. paštu giedre.nagiene@tvgn.lt.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo parvirtinimo“.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. A1-239 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paraiškos forma