Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Telšių vaikų globos namų direktoriaus
2017 m. rugsėjo 19 d.
įsakymu Nr. V-22

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) teisės aktas, reglamentuojantis sutinkamai su Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitais įstatymais darbuotojų pagrindines teises, pareigas ir atsakomybę, darbo režimą, poilsio laiką, bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus, taip pat kitus įstaigoje darbo santykius reglamentuojančius klausimus.

2. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos. Jas įsakymu tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais.

4. Už įstaigos vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako įstaigos vadovas.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

5. Darbo laikas įstaigoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (LR DK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016-09-14 Nr. XII-2603) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „ Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas“, reglamentuojamas darbo grafikuose bei darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

6. Esant būtinybei, atsižvelgus į darbuotojų profsąjungos nuomonę, Vaikų globos namų direktoriaus įsakymu  kai kuriems darbuotojams (socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, budėtojams, virėjams, virtuvės pagalbiniams darbininkams, kompiuterinių sistemų specialistams, siuvėjui) gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, kuri per apskaitinį laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis negu 3 mėnesiai, neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto valandų skaičiaus. Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti dirbama daugiau kaip 52 valandų per savaitę ir 12 valandų per darbo dieną (pamainą).

7. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo.

8. Viršvalandiniais darbais nelaikomi tie darbai, kuriuos darbuotojas savo iniciatyva dirba pasibaigus darbo dienai.

 Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų.

 Siekiant užtikrinti darbų ar teikiamų paslaugų tęstinumą, kai kurių pareigybių darbo laikas gali būti nustatomas atskiru direktoriaus įsakymu. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo grafikas dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdieninės darbo laiko trukmės. Direktoriaus leidimu, šalių susitarimu atskiriems darbuotojams gali būti nustatomas lankstus darbo grafikas.

9. Darbuotojai, atsižvelgdami į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos eigoje daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui.

10. Darbuotojai palikdami įstaigą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

11. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

12. Direktorius, esant svarbioms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vienai darbo dienai. Išleidžiant darbuotoją, tiesiogiai dirbantį su vaikais (socialiniai pedagogai ar(ir) darbuotojai, jų  padėjėjai, padėjėjai, dirbantys nakties metu), paskiriamas kitas darbuotojas.

13. Vaikų globos namų darbuotojų atostogų rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Kasmetinės apmokamos atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal sudarytus ir su darbuotojais suderintus grafikus, kurie patvirtinami ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d., arba pagal atskirą darbuotojo prašymą. Prašymą dėl kasmetinių atostogų, suderintą su pavaduotojais ir darbuotojais privaloma pateikti direktoriui ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pageidaujamos atostogų dienos. Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos anksčiau nei 10 dienų po prašymo pateikimo, jei darbuotojas pageidauja ir sutinka, kad darbo užmokestis už atostogas bus išmokėtas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

 Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir darbuotojo ir darbdavio šalių susitarimu.

14. Darbuotojų socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

15. Visi įstaigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius įstaigos išteklius.

16. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

17. Darbuotojams draudžiama:

17.1. leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

17.2. darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

17.3. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

18. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai įstaigos darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

19. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

20. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

21. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje turi būti švaru ir tvarkinga.

22. Darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo saugos,

priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs.

IV. ELGESIO REIKALAVIMAI

23. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Vaikų globos namus.

24. Įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, globotiniais ir kitais asmenimis.

25. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

26. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

V. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

27. Darbuotojui, pažeidus šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

28. Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Vaikų globos namų vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos įstaigos interneto tinklalapyje.

_____________________________________

Suderinta: