Korupcijos prevencija

Atsakinga už korupcijos prevenciją Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre prevencinių paslaugų koordinatorė Giedrė Nagienė.

Kontaktai:
Telefono numeris – 8444 51373, mob. +370699 97988
Elektroninis paštas – giedre.nagiene@tvgn.lt

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

I. PASKIRTIS

 1. Šis dokumentas nustato pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus
  ir uždavinius vykdomoje Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre (toliau – Centro veikloje,
  apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones bei jų teisinius pagrindus.
  II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant
  bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
  korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų.
 3. Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl
  tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį,
  nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą.
 4. Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti.

III. TIKSLAS

 1. Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybės Centro veiklos sistemoje, siekti, kad
  ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti žmonių teises ir laisves.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
  6.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
  Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių
  asmens teisių ir laisvių apsaugą;
  6.2. Visuotinio privalomumo –korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
  6.3. Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų
  korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
  vienas kitam tokią pagalbą;
  6.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
  tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant
  pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.
  V. PREVENCJOS TIKSLAI
 2. Apgaules ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir korupcija kuo mažiau trukdytų
  Centro veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę.
 3. Rengiamos antikorupcines priemones turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikes.

Didelis dėmesys turi būti skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybes už
neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui. Būtina ugdyti Centro darbuotojų savimonę bei žmonių
nepakantumą korupcijai.

 1. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima, kai ilgalaikė politika pagrįsta
  visuotinai pripažįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, žmonių švietimu ir jų
  parama.
 2. Šiame dokumente numatytos priemonės turi būti siejamos su iškilusių problemų
  sprendimu ir apsauga nuo esamos ar atsirandančios korupcijos Centro veiklos sistemoje. Taip pat
  būtina visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.
 3. Skatinti glaudesnį Centro bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei
  visuomene.

VI. PREVENCIJOS UŽDAVINIAI

 1. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Centro veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir
  kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą.
 2. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.
 3. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų vaikų, žmonių apgaulės.
 4. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą jų įgyvendinimo
  administravimą bei kontrolę.
 5. Skatinti skaidrų Centro veiklos vykdymą.
 6. Skirti už šios politikos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.
 7. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 8. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją Centro darbuotojus.
 9. Korupcijos atsiradimo rizika įvertinama:
  20.1. motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;
  20.2. apklausos duomenimis;
  20.3. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl Centro lėšų ir kito turto;
  20.4. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir spendimų priėmimo diskrecija
  (darbuotojo ar įstaigos teisės spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);
  20.5. Centro darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;
  20.6. reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;
  20.7. nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.
 10. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.
 11. Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už Centro veiklos sistemoje padarytus
  nusižengimus, susijusius su korupcija.
 12. Viešųjų ir privačių interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybė
  būtų teikiama viešiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir užkirsti kelią
  korupcijai ir apgaulei Centro veikloje.
 13. Nustatyti galiojančių tvarkos normų pažeidimus.
 14. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių
  taikymas jiems pasitvirtinus.
 15. Savo kompetencijos neviršijimas.
 16. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.
 17. Centro darbuotojų supažindinimas su apgaulės ir korupcijos prevencija tvarka.
 18. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.
 19. Centro kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.
 20. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Centro nuostatų, kitų dokumentų,
  susijusių su veikla laikymasis.
 21. Centro darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos perspėjime.
 22. Asmenys pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr.Priemonės pavadinimasVykdymo dataVykdytojai
1.Paskirti atsakingą už apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos priemonių plano vykdymą ir kontrolę.2023 m. II ketvirtisDirektorius
2.Supažindinti darbuotojus su apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos programa ir planu.2023 m. II-III ketvirčiaiAtsakingas asmuo
3.Internetinėje svetainėje paskelbti Centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos priemonių įgyvendinimo planą.2022 m. II ketvirtisAtsakingas asmuo
4.Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos apgaulės ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją ir pasiūlymus dėl jo tikslinimo.Pagal poreikįAtsakingas asmuo
5.Įstaigos informacinio skelbimo vietoje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla.NuolatAtsakingas asmuo
6.Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.Gavus pranešimąAtsakingas asmuo
7.Sudaryti sąlygas telefonu, el. paštu anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti).NuolatDirektorius, atsakingas asmuo
8.Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų nagrinėjimas.Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymąAtsakingas asmuo
9.Esant reikalui bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba.Pagal poreikįAtsakingas asmuo
10.Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos planas peržiūrimas ir papildomas esant poreikiui, tačiau ne rečiau, kaip vieną kartą per dvejus metus.2025 m.Atsakingas asmuo